Board of Directors

Executive Directors

Mr. Cheung Ngan
Chairman
more details »

Ms. Chan Hoi Ying
Executive Director

Non-Executive Directors

Mr. Zhao Hongfeng more details »

Mr. Zhou Jinkai  

Independent Non-Executive Directors

Mr. Chan Francis Ping Kuen  

Mr. Hu Guang  

Dato’ Tan Yee Boon